• Xóa bỏ các kênh Voice Chat 12 Con Giáp
  • Thêm phòng TEXT check RANK PUBG và Lịch Sử Trận Đấu
  • Nếu bạn muốn được thêm tên mình vào lịch sử trận đấu hãy liên hệ ADMIN hoặc S-mod
  • Check rank dùng lệnh tại #check-rank-pubg bằng lệnh !pubg-rank [tên ingame]
  • Thêm Roles Anh Em Siêu Nhân
  • Xóa bỏ ROLES Fan
  • UPDATE ADMIN SEVER : T-OverBag
  • UPDATE S-Mod SEVER : Bravo_MasterExP