❖Updated based on 4.0.5.0-build1 ✿Change from 4.0.5.0 stable build1 ▂ ▄ ▅ ▇ █ Dưới đây là các thay đổi █ ▇ ▆ ▄ ▂ ✔Thay đổi tất cả icon trang trí phía trước icon kênh, ký tự đặc biệt trước đây "⋆" ngôi sao nhỏ, thành các icon đẹp, kawaii hơn! ✔Kết hợp 2 bot xác nhận để nhìn thấy các kênh khác của La Soleil. Bot nào dead thì dùng bot khác! ✔1 số kênh đã được sắp xếp lại để dễ tìm! ↓↓↓Game khó rồi cũng dễ dàng hơn↓↓↓ ✔Đã thêm #✨《🍘》khu-lấy-role , #✨《🎐》đổi-class-miễn-phí , #✨《🎐》đổi-gói-miễn-phí cùng với các quyền lợi mới của 2 gói, xem lại ở #✨《🥚》faq-và-lưu-ý và #🍥《💎》shop và #👀《🥠》lưu-ý ✿Siêu ưu đãi VIP CHỈ DÀNH CHO người dùng đã mua 2 gói bên #🍥《💎》shop #💹《🍥》thăm-ngành ❖Giá mắc nhưng ưu đãi ngon!!! ✔Thay đổi thứ tự role của các kênh Class! ✔Đã thêm quyền Administrator vào @Aki ✔Đã disable tất cả các kênh không cần thiết, chừa #🎐《🥞》sảnh-chính #🎐《🥞》sảnh-wibu và #🎐《🥞》sảnh-phụ-english có thể lên level! ✔Đã xóa Eli, Aki ra khỏi tất cả các kênh do đã bật quyền Administrator nên không cần thiết nữa! ✔Xóa phòng tự kỷ (voice) ✿Bổ sung, 1 chút sai sót đã biến #✨《💫》bot-mudae thành kênh NSFW