Được Thành lập vào tháng 3 năm 2017 và hiện vẫn còn hoạt động chào mừng sự hoạt động trở lại của tửu quán xin chào các bạn hữu gần xa khắp năm châu Miễn Phí thẻ đổi tên khi liên hệ CAO THỦ VÕ LÂM