8-5-2019 Thành lập discord dành cho cộng đồng Kurtzpel Việt Nam