╔═══ஜ۩ :clipboard:Regulament:clipboard:۩ஜ═══╗ 1 - Nu fiti ciobani si comportativa ca atare! 2 - Fara cearta pe chat, mergeti VC privat! 3 - De preferat sa nu va certati pe chat nici pe Voice! 4 - Nu spamati pe chat sau pe alte camere text! 5 - Nu faceti reclama la alta comunitate de Discord! 6 - Aici ne respectam, nu jignim varsta sau aspectul! 7- Descriminarea de varsta, orientare si aspect este interzis! 8 - Nu jignim membrii din Staff! 9 - Fara cuvinte XX Premium pe Chat sau pe Public VC! :scroll: Vrei sa devi membru pur?- ǶටⱮƐ-Center :money_with_wings: :wave:┨Adaugati la sfarsitul numelui tagul nostu si ,,BOOM'' esti un membru pur :computer:┨Benificile unui membru pur este ca poti fi selectat pentru urmatorul membru STAFF poti sa ai orice culoare vrei din alea 1-10 exista si culoare speciala dar aia o primesti in caz rar. :rotating_light:┨ Tag: ノ ǶටⱮƐ
*Equality, Unity, Positivity, Home, Order, Respect, Interest, Appreciation.*
Welcome to my home! This is official, by the way. This is where you and everyone can have some fun in here! This server will probably have more bots, and more! Enjoy! (This server has cooperated with LuckyServer, bunker.jpeg (now defunct), BloxDonalds, Bus Simulator, Bus Stop Simulator, and Bus Community. If you wanna learn more about these, hit me up at EdwardBloxy#7579.)
this is a server to hang out if you are bored
With our little to no rules and dedicated members we try to create a server where everyone can have fun in their own way. Whatever you want to do, we welcome you to join our band of brothers and sisters to make some friends!
Prism is a safe space for anyone part of the LGBTQ+ Community. We stand to provide ALL of our members with a sweet, friendly, and non-hostile environment where you can be yourself and meet others just like you! Somethings you can find in our server are: - Support Channels. - Many roles for you to express and tell everyone who you are. - Channels to show & fuel your interests. - Game & economy bots. - A safe, judgement free zone.
❤️We are a band of brothers and sisters from all around the world ❤️We offer a safe haven for friendship, humor and general gaming ❤️We have a lot of fun bots we like to mess around with ❤️We have a very friendly friendly staff (Just call us the mom squad) ❤️ There will be a short interview process before access to the server ❤️ When and if we let you into our server we will welcome you in as if you were our own We don't offer nitro giveaways, perks, or anything of the such but we do offer warmth and friendship.
That's the remake of Discord Family since this server got deleted. Yet it's a kinda cute server with many possibilities and a great place to make new friends. Be part of the reunion. :)
If you're looking for a warm, tight-knit, cozy spot to make some new friends, come join us around the Bonfire. We're a small, refined friend group over a year old that purges inactives frequently.
fun gaming anime social talkative-staff home evenpolitics