Melancholy | Anxiety Icon
Emoji | Social
Gudetama (melancholy egg yolk) emote server with 500 Nitro emoji.
Melancholy | Silence Icon
Emoji | Social
Depression, anxiety and silence server | Incudes 500 Gudetama (melancholy egg yolk) emoji for Nitro users.