Gudetama (melancholy egg yolk) emote server with 500 Nitro emoji.