ෆ・catboy cafe Icon
Anime | Community | Social
cute catboy server 🌸 24/7 active and friendly community 🌷 500 adorable emojis 🍥 lgbtq+ friendly 💌 fun games, events, giveaways ❣️our own minecraft server 🎀 no toxicity 💘 join us and hang out today ! NOT A DATING SERVER AND NO NSFW ALLOWED
ෆ・catboy cafe Large Banner
ෆ・catboy cafe Icon
Anime | Community | Social
cute catboy server 🌸 24/7 active and friendly community 🌷 500 adorable emojis 🍥 lgbtq+ friendly 💌 fun games, events, giveaways ❣️our own minecraft server 🎀 no toxicity 💘 join us and hang out today ! NOT A DATING SERVER AND NO NSFW ALLOWED
New World Romania Icon
Gaming | Community
Server dedicat pentru romanii care vor sa joace New World. Ne-am decis sa construim o companie full româneasca, invitând grupurile de jucători romani de NewWorld pe acest discord pentru organizarea comunității înainte de lansare. Daca vom reuși sa unim grupurile ro, numerele noastre se vor apropia de 100 de jucători. Alături de noi, în alianță directa vor fi prietenii noștri internaționali (Ape Nation) cu o companie plina. Pre lansare, vom realiza un vot asupra serverului și facțiunii, și vom informa celelalte grupuri ro de alegerea făcuta, pentru a se putea alătura dacă doresc.
Antisocial Kids Icon
Anime | Gaming
We are a server full of antisocial kids, so antisocial that no one is even talking LMAO
Apollo Romania Roleplay Icon
Gaming | Role-Playing
This is a FiveM discord server for roleplay, we have unique features like robbing stores. We have factions like police and swat. We do events and giveaways too. https://discord.gg/RndJ3Hq
Gang 1744 Icon
Gaming | Social
O comunitate romana bazata pe socializare
Learn Romanian Icon
Language | Education
We are looking for Romanian learners from around the world to join our server and engage in discussions about Romania and its lovely language.
[EN/RO] eternum's realm Icon
Gaming | Community
the discord server of a fellow top 100 osu player. even though this is an osu player's server, this server isn't entirely focused on osu. we do enjoy other topics and games. so yea feel free to join kthxbai
Fury Squad Icon
Gaming | Community
Acest server incercam sa fie unul al unei viitoare mare comunitati! Pe acesta avem tot ce se poate si ne dorim sa fim cat mai multi!
Ascention to Paradise Icon
Community | Hobbies
This is an international server and the language of circulation is :flag_ro: :england:
Mental Health Support Icon
Community | Social
A romanian community that supports mental health. Our server has dedicated channels for real talk, mental health & more.
Crescendum Blood Icon
Gaming | Meme
Albion discord server for the guild. I need to fill this space so sorry for the bother, if you are romanian, join us, brother!